Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти

 

Тимошенко Світлана Юріївна

Медіатека – складова шкільної системи медіаосвіти

У статті говориться про необхідність трансформації традиційної шкільної бібліотеки в  медіатеку. Медіатека чи медіацентр  розглядається  як важлива  складова шкільної медіаосвіти, яка в свою чергу є однією з  умов  сталого розвитку особистості. Розглядається коло питань, які необхідно вирішити для створення повноцінного шкільного медіацентру.

Ключові  слова: медіаосвіта,  медіатека, медіацентр, школа, сталий розвиток.

Хорошко Людмила Олександрівна

Медиакультура –  важный фактор реализации приоритетных направлений опережающего образования для устойчивого развития

В статье на примерах экспериментальной работы школы рассматривается вопрос реализации приоритетных направлений опережающего образования для устойчивого развития при изучении курса по выбору «Медиакультура».

Ключевые слова: медиакультура,  приоритетные направления опережающего образования, информационная культура, критическое мышление, медиаобразование, творческие группы.

Журавська Наталія Анатоліївна

Розвиток творчого потенціалу особистості у бібліотеці засобами медіаосвіти: від медіаграмотноcті до медіатворчості (на прикладі блогу “Творча Стежинка” Житомирської обласної бібліотеки для дітей)

Розглянуто значення медіаосвіти для розвитку творчого потенціалу особистості як користувача бібліотеки. Зазначено, що засоби медіаосвіти надають бібліотекарю нові додаткові можливості модернізувати свою роботу та розвиватися. Описано практичний досвід роботи впровадження засобів медіаосвіти для розвитку творчих здібностей користувачів Житомирської обласної бібліотеки для дітей на блозі ТВОРЧА СТЕЖИНКА.

Ключові слова: особистість, творчість, бібліотека, медіаосвіта, блог, ТВОРЧА СТЕЖИНКА, інновації, технології web 2.0.

Ватковська Марина Григорівна

Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини: досягнення, проблеми та перспективи

Представлено досвід Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  щодо  створення регіональної системи медіаосвіти. У Дніпропетровській області проводиться значна робота по створенню єдиного освітньо - інформаційного простору: оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створення відкритої мережі освітніх ресурсів; оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики; підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогів. Впроваджуються електронні проекти «Інформаційна система управління освітою», «Електронний дошкільний навчальний заклад», «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх». Впроваджуються нові підходи до створення неперервної освіти педагогів: розроблена платформа для дистанційного навчання, запроваджено курси підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою, постійно діючі тренінги для викладачів курсу Медіакультура. Організовано науковий супровід діяльності експериментальних навчальних закладів, співпраця із науковими установами України.

Ключові слова. Інформаційні технології, інформаційно-освітні проекти, медіаосвіта, медіаосвітня підготовка.

Антонюк Дар'я Вікторівна

Ребёнок и медиа. Вред или польза?

В статье раскрываются проблемы влияния медиа на личность учащегося в медиа пространстве. Предлагаются пути и варианты решения проблем, связанных с безопасностью школьников в среде медиа. Описаны способы социализации через формирование культуры общения в среде медиа. Ключевые слова: медиа, медиа середа,интернет-безопасность,медиатекст, медиаобразование, медиакультура.

Гінкул Віктор Сергійович

Модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес
(на прикладі Мішково-Погорілівської ЗОСШ-інтернату)

У статті розглядається модель впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітньої санаторної школи-інтернату.

Ключові слова: медіаосвіта, модель впровадження, школа-інтернат, медіа компетентності.

Гонтар Д.А.

Мультимедійні ресурси  - джерело для підвищення ефективності педагогічної діяльності

У доповіді проаналізовано основні психолого-педагогічні переваги використання мультимедійних ресурсів у навчально-виховному процесі, наголошено на необхідності їх впровадження у педагогічну практику сучасної освітньої системи України.

Ключові слова: мультимедійні ресурси, медіапростір, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна та інформаційна грамотність.

Фалько Людмила Валеріївна

Вплив медіа на становлення особистості

У доповіді розглядаються особливості проведення дослідження на теоретичному та практичному рівнях з проблеми впровадження медіа у навчально – виховний процес та їх впливу на становлення інноваційної особистості. Аналізується діяльність педагогічного колективу з визначення засобів ефективного використання медіа у навчально – виховному процесі.

Ключові слова: медіаосвітні технології, єдиний освітній простір, медіаресурси, дослідно – експериментальна робота.

Нікітенко Любов Михайлівна

Роль медіа у формуванні цілісної наукової картини світу сучасного учня

Акцентується увага на медіа-освіті як навчанні, що спрямоване на розвиток медіа-компетентності, критичного і вдумливого ставлення до медіа з метою виховання гармонійно розвинених громадян, здатних формувати власну думку на основі доступної їм інформації.

Ключові слова: медіа-освіта, медіа-компетентність, інформаційно-комунікаційні технології

Бондарчук Ірина Миколаївна

Роль медіа у формуванні цілісної наукової картини світу сучасного учня

У статті розглядаються питання практичного використання медіа-засобів у навчальному закладі для формування цілісної наукової картини світу сучасного учня в умовах освіти сталого розвитку Ключові слова Медіаграмотність, комп’ютерні технології, Інтернет, сталий розвиток

Світличний Юрій Олександрович

Інтегрована медіаосвіта в системі базових шкільних дисциплін
​як приклад реалізації освітньо-інформаційної моделі

У статті розкрито сутність поняття «інтегрована медіаосвіта», її роль у системі базових шкільних дисциплін, визначено особливості функціонування медіатексту, його використання на уроках, показана технічна та естетична сторона медіаосвіти.

Перелік ключових слів: медіаосвіта, медіатекст, медіакомпетентність, мас-медіа.

Водолаз Людмила Василівна

Вплив медіа на становлення особистості

Висвітлено проблему впливу медіа на становлення особистості; взаємодію загальної середньої освіти із медіаосвітою як особливим видом освіти; вплив медіаосвіти на формування життєво важливих компетенцій учня; роль засобів масової інформації у формуванні соціальної активності особистості; завдання, які повинна вирішувати медіаосвіта; шляхи розвитку медіаграмотності учнів; досвід використання мультимедійних технологій вчителями Васильківського НВК №1 для формування самодостатньої та життєздатної особистості учня.

Ключові слова: медіакультура особистості, медіаосвіта, медіа-грамотність, формування життєвих компетенцій і соціальної активності особистості, мультимедійні технології в освіті.

Донець Тамара Володимирівна

Використання медіа для підвищення ефективності педагогічної діяльності

У статті висвітлено здійснення впливу медіа на емоційну сферу школяра, підвищення пізнавальної активності, інтереса до предмета та навчання взагалі, організацію дослідницької діяльності та активізацію навчальної діяльності учнів. Автор розглядає застосування медіа в організації навчально-виховного процесу вчителями Васильківського НВК № 1. Розкрито основні особливості використання мультимедіа у роботі з учнями.

Ключові слова: медіа, мультимедіа, інформаційно-комунікативні технології, уроки з комп’ютерною підтримкою.

Глагольєва Світлана Миколаївна

Інноваційний потенціал медіа у системі виховної та позакласної роботи

Розглянуто можливості використання інноваційного потенціалу медіа у системі виховної та позакласної роботи з метою формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчості і самовизначення.

Ключові слова: медіа, мультимедіа, інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), мультимедійна презентація, портфоліо, вікіпедія, вебінар, чат-семінар.

Харлаш Людмила Михайлівна

Медіаосвіта як форма відкритої освіти.

Життя людини ХХІ століття неможливо уявити без медіа, які набули в інформаційному відкритому суспільстві особливу значимість. Актуальною стає проблема ролі ЗМІ в житті людини, яка настільки велика, що сучасне суспільство називають не тільки «інформаційним», але і «медіатизованим», тобто у великій мірі таким, що залежать від ЗМІ. Медіа-простір активно впливає на культурні, соціальні та психологічні цінності, формуючи і змінюючи установки і моделі поведінки людини. Мас-медіа сьогодні являють собою систему неформальної освіти і суттєво впливають на засвоєння людьми різного віку широкого спектру соціальних норм, на формування ціннісних орієнтацій особистості.

Медведєва С.В.
Євдокимова Н.В.

Організація позакласної роботи учнів як засіб впровадження медіакультури

У роботі розглядається актуальність медіаосвіти та шляхи впровадження її в освітній процес ЗНЗ. Надаються дані про діяльність учнів щодо реалізації набутих навичок медіа грамотності під час участі в конкурсах різного рівня.

Ключові слова: медіаосвіта, механізми формування медіакультури учнів, позакласна діяльність учнів.

Петьков С.Г.,
Фролова М.В.

Використання мультимедіа для підвищення ефективності педагогічної діяльності вчителів початкової школи.

Аналізується роль мультимедійних технологій у практиці початкового навчання. Висвітлюється низка факторів, які необхідно враховувати при організації роботи учнів молодшого шкільного віку з програмними засобами: особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи; дидактичний потенціал мультимедійних технологій; особливості використання мультимедіа у навчанні. Ключові слова: мультимедійні технології, молодші школярі.

Бондаренко Світлана Володимирівна

Формування національних цінностей інноваційної особистості засобами медіаосвіти

У статті розглянуто методичні підходи до формування національних цінностей особистості учня при впровадженні медіаосвіти.

Ключові слова: Інноваційна особистість, національні цінності, інформаційно-комунікаційні технології, ціннісно-формувальна діяльність вчителя, медіаосвіта

Бутурліна Оксана Василівна

Когнітивні стратеігії особистості в умовах трансформації медіареальності

Мережеві технології створили нові специфічні території буття людини. Це території дозвілля та ледарства, де можна згаяти час, території спілкування, часто нав’язливого, де можна знайти усіх, навіть якщо вони цього і не бажають; та одночасно це території відкритих можливостей для тих, хто прагне розвитку і знань.

Олешко Алла Григорівна

Інноваційний потенціал медіа у системі виховної та позакласної роботи

У даній роботі висвітлюється ефективне використання прийомів медіаосвіти. Застосування проектів, мультимедійних презентацій, відеосюжетів у проведені навчальної практики 5-10 класах та роботі екологічного гуртка. Даний матеріал є складовою частиною виховної роботи в школі.